REGULAMIN FITNESS KLUBU ENDORFINA PLATINIUM

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin„) określa zasady korzystania z fitness klubu Endorfina Platinium (dalej „Klub”), prowadzony przez ENDORFINA GROUP Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 92, 25-558 Kielce, Polska NIP: 9592044489, REGON: 389521520, KRS 0000913198 (dalej: „Endorfina„).
2. Celem zawarcia umowy między Klubem, a Klubowiczem jest zapewnienie przez Klub możliwości odbywania treningu na siłowni, uczestnictwa w zajęciach grupowych oraz treningu z trenerem osobistym (jeżeli ma on podpisaną umowę na możliwość robienia treningów personalnych) oraz innych świadczeń ogłaszanych na stronie internetowej Klubu. Regulamin ma zapewnić optymalny trening wszystkim Klubowiczom. Pracownicy Klubu w razie pytań są zawsze do dyspozycji, z uwzględnieniem zasad i wyjątków przewidzianych w Regulaminie.
Klub świadczy usługi w zakresie siłowni i zajęć grupowych.

Każdy z Klubowiczów przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań do uczęszczania do Klubu, Klubowicz powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza. Klub nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za wszelkie urazy lub choroby, które są skutkiem niewłaściwie wykonywanych ćwiczeń przez Klubowicza.

Z usług Klubu korzystać mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia, mające pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą ustawowego przedstawiciela z usług Klubu Endorfina może korzystać osoba, która ukończyła 15 rok życia. Na siłownię mogą uczęszczać jedynie osoby powyżej 15 roku życia.

3. Na terenie Klubu przebywać mogą wyłącznie osoby powyżej 15 roku życia, z wyłączeniem zajęć dla dzieci, zajęć „dla mam”, treningów personalnych oraz kącika dla dzieci, jeżeli takowy znajduje się w Klubie.
4. Korzystający z usług Klubu, o których mowa w ust. 2 powyżej, zwani będą dalej „Członkiem Klubu„.
5. Korzystanie z usług Klubu odbywa się na podstawie:
– umowy, zawartej pomiędzy Członkiem Klubu a Endorfina;
6. Osoby korzystające z usług Klubu w ramach umowy pomiędzy Członkiem Klubu a Endorfina, przy pierwszej wizycie w Klubie przekazują swoje dane personalne (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail) oraz umożliwiają zrobienia zdjęcia – niezbędne do realizacji umowy i umożliwiające dostęp do platformy Internetowej „Strefa Klienta” / aplikacji mobilnej (umożliwiających m. in. rezerwację miejsc na zajęciach grupowych). Aby zweryfikować dane konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości. W zależności od wybranego członkostwa konieczne jest również podanie danych karty debetowej/kredytowej (tj. numer karty, data ważności, kod CVV). Dane te są niezbędne do zapewnienia wymaganego sposobu płatności.
7. Klub Endorfina Platinium otwarty jest dla Członków Klubu w godzinach, wskazanych w Klubie oraz na stronie Internetowej Endorfina. Jednocześnie Endorfina zastrzega sobie prawo do zmiany lub skrócenia godzin otwarcia Klubu w święta państwowe lub kościelne oraz zmiany godzin otwarcia Klubu w uzasadnionych przypadkach.
8. Klub Endorfina Platinium oferuje swoim klubowiczom dostęp do wody oraz izotoników, które wliczone są w cenę karnetu. Dostęp do Izotoników oraz wody poprzez urządzenie Touch&Drink  jest limitowany czasowo oraz pojemnościowo (w zależności od ustawienia urządzenia przez pracowników klubów). Dostępna będzie woda gazowana oraz niegazowana oraz kilka smaków izotoników do wyboru. Do wyboru może być także dystrybutor z wodą gazowaną oraz niegazowaną w innej części klubu. Dostęp do tego dystrybutora będzie nielimitowany.
9. Klienci Klubu zobowiązani są do zakończenia treningu nie później niż na 15 minut przed zamknięciem Klubu i opuszczenia Klubu najpóźniej z chwilą zamknięcia Klubu.
10. Słuchanie innej muzyki, niż ta, która gra w Klubie, wymaga używania słuchawek. Zabronione jest samodzielne odtwarzanie muzyki np. przez głośniki od telefonu komórkowego. 
11. Rozmowy telefoniczne powinny być ograniczone do niezbędnego minimum, chyba że prowadzone są w miejscu do tego przeznaczonym.
12. Klubowiczowi nie wolno robić zdjęć lub filmować w Klubie pozostałych Klubowiczów bez ich zgody.
13. Klub rejestruje wejścia Klubowicza. Dodatkowo, w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Klubu wykorzystywane są kamery przemysłowe.
14. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Klubowicz powinien niezwłocznie poinformować instruktora/trenera przed rozpoczęciem zajęć.

II.  Szatnia/przebieralnia oraz rzeczy przyniesione do klubu
1. Szafki nie są własnością Klubowiczów i muszą być opróżnione po skończonym treningu, w tym samym dniu. Pozostawienie kłódki uniemożliwiającej otwarcie szafki na koniec dnia działania klubu, skutkować będzie przecięciem kłódki. Rzeczy pozostawione w szafce przechowane będą w klubie przez okres dwóch miesięcy. Po tym czasie zostaną zutylizowane. Klub nie ma obowiązku poinformować o tym fakcie Klubowicza.
2. Nie wolno wnosić torebek, kurtek lub innych prywatnych rzeczy, niezwiązanych z treningiem, na obszar klubu przeznaczonego do ćwiczeń lub zajęć.
3. Zabrania się wnoszenia do Klubu:
a. przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby powodować trudności w korzystaniu z Klubu innym Klubowiczom,
b. przedmiotów niebezpiecznych, które mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia lub zdrowia.
4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach i na terenie Klubu.
5. Szafki w szatniach zamykane są na kłódki, każdy z Klubowiczów musi posiadać swoją kłódkę. Jeśli Klubowicz nie posiada kłódki, może ją zakupić w recepcji.

III. Zasady korzystania z Klubu Endorfina
1. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do Klubu Endorfina w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
2. Na terenie Klubu Endorfina obowiązuje bezwzględny zakaz:
a. wnoszenia, spożywania  napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych, czy innych podobnych substancji, a także przychodzenia w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków. Obowiązuje też bezwzględny zakaz sprzedaży w/w używek. W razie stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia spożywania lub sprzedaży przez Klubowicza jakichkolwiek środków, o których mowa w punkcie powyżej, zostanie powiadomiona Policja
b. palenia tytoniu oraz korzystania z elektronicznych papierosów;
c. krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe;
d. handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam oraz ulotek;
e. fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez zgody Endorfina;
f. wprowadzania zwierząt;
g. wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych;
h. prowadzenia działalności bez zgody Endorfina, w szczególności treningów personalnych;
i. ćwiczenia w klubie w klapkach (względy bezpieczeństwa).
j. używania magnezji
3. Członkowie Klubu, przebywający na terenie Klubu Endorfina, zobowiązani są do:
a. przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do pozostałych ćwiczących osób;
b. powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie Klubu Endorfina na uszkodzenie lub zniszczenie;
c. zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny;
d. używania ręczników w trakcie ćwiczeń;
e. podporządkowania się poleceniom pracowników i obsługi Klubu;
f. zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (uzyskanie informacji od personelu Klubu) przed przystąpieniem do jego używania;
g. zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu;
h. Zmiany obuwia przed przystąpieniem do treningu/ćwiczeń;
i. odkładania używanego sprzętu na miejsce do tego przeznaczone;
j. używania ochraniaczy na stopy (np. klapki z antypoślizgową podeszwą) podczas korzystania z natrysków;
k. opuszczenia klubu do godziny zamknięcia;
4. Klub Endorfina nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu Klubu Endorfina lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają Członka Klubu.
5. Każdy Członek Klubu korzysta z usług Klubu Endorfina na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
6. Personel Klubu Endorfina nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących swojej sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń Członek Klubu powinien zasięgnąć opinii lekarskiej.
7. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu czystego stroju i do zmiany obuwia na czyste, sportowe. Obuwie należy zmienić w szatni, przed wyjściem do innych pomieszczeń. Obuwie sportowe musi być odpowiednie do rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Niektóre zajęcia wymagają uczestnictwa bez obuwia.
8. Szafki w szatniach udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w Klubie Endorfina.
9. Klub Endorfina jest monitorowany przy pomocy sieci kamer przemysłowych.
10. Klub Endorfina nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad korzystania z Klubu Endorfina, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Klub Endorfina do rozwiązania umowy świadczenia usług w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

IV. Postępowanie ze sprzętem
1. Sprzęt musi być wykorzystywany tylko do ćwiczeń, do których jest przeznaczony.
2. Hantle muszą być odkładane na stojak na swoje miejsce. Nie wolno rzucać hantli z wysokości.
3. Każde urządzenie po jego użyciu powinno być odłożone na swoje miejsce.
4. Urządzenia/hantle/maszyny w trakcie przerwy między ćwiczeniami, udostępnia się innym Klubowiczom tak, aby mieli do nich swobodny dostęp.
5. Maszyny należy oczyścić/zdezynfekować po ich użyciu za pomocą płynu i ręczników papierowych dostępnych w Klubie.
6. Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu powinny być niezwłocznie zgłoszone pracownikom Klubu.

V. Odzież
1. Klubowicz w trakcie treningu powinien być ubrany w odzież treningową oraz czyste obuwie sportowe zakrywające palce i pięty. Trening w obuwiu używanym na zewnątrz, na boso lub w sandałach, klapkach albo skarpetkach, w ubraniu roboczym albo w jeansach jest zabroniony.
2. Nie wolno trenować bez koszulki. Ubranie treningowe powinno zasłaniać klatkę piersiową.
3. W celu zachowania higieny i zaleceń konserwacyjnych sprzętu wymagane jest korzystanie z ręcznika.
4. Nie wolno przebywać w Klubie w odzieży z elementami powiązanymi z organizacjami o charakterze nacjonalistycznym, nazistowskim, obrażającym, wulgarnym, naruszającym moralność i obyczajność lub komunistycznym oraz organizacjami nawołującymi do agresji i przemocy.

VI. Siłownia i zajęcia grupowe
1. W trakcie korzystania z siłowni lub zajęć grupowych Członek Klubu zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek instruktora lub trenera siłowni.
2. Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu sportowego Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z ręcznika, umieszczanego na sprzęcie z którego korzysta.
3. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu sportowego, znajdującego się w Klubie, zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami personelu Endorfina.
4. Po skończonym treningu Członek Klubu zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na swoje miejsce  i zostawienia po sobie porządku.
5. Instruktorzy Klubu oraz zewnętrzni trenerzy personalni mogą prowadzić treningi indywidualne pod warunkiem zgody Managera Klubu, podpisania odpowiedniego regulaminu („Regulaminu przeprowadzania treningów personalnych dla trenerów Endorfiny” lub „Regulaminu przeprowadzania treningów personalnych dla trenerów zewnętrznych”) oraz uiszczenia stosownej opłaty.
6. Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym. Klub nie prowadzi rezerwacji miejsc na siłowni.
7. Zajęcia grupowe w Klubie prowadzone są wyłącznie przez instruktorów współpracujących z Klubem.
8. Klubowicze uczestniczą w zajęciach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
9. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona oraz uzależniona od możliwości lokalowych oraz specyfiki zajęć.
10. Uczestnictwo w zajęciach grupowych dla Członków Klubu wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca na dane zajęcia. Rezerwacji można dokonywać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie, za pomocą systemu zapisów on-line na stronie Internetowej www.endorfina-fitness.pl oraz za pomocą aplikacji mobilnej Endorfina. Zapisu za pośrednictwem aplikacji mobilnej można dokonać najpóźniej dwie godziny przed rozpoczęciem zajęć.
11. Klub Endorfina zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba zapisanych na te zajęcia Członków Klubu jest mniejsza niż pięć osób.
12. Członek Klubu może odwołać rezerwację miejsca na zajęciach grupowych najpóźniej na dwie godziny przed ich rozpoczęciem. Odwołania rezerwacji można dokonać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie, za pomocą systemu zapisów on-line na stronie Internetowej www.endorfina-fitness.pl oraz poprzez aplikację mobilną Endorfina.
13. W trosce o zapewnienie uczestnictwa w zajęciach grupowych jak największej liczbie Klubowiczów, w przypadku blokowania zajęć poprzez dwukrotne niepojawienie się na zarezerwowanych zajęciach w ciągu 30 dni bez dokonania anulacji zgodnie z punktem 10 niniejszego Regulaminu, nastąpi automatyczna blokada możliwości rezerwacji zajęć przez kolejne 14 dni.
14. Każdy z Klubowiczów ma możliwość dokonania rezerwacji na 7 zajęć fitness w przód, na maksymalnie 2 godziny pod rząd w danym dniu.
15.Klub ma prawo do zmiany grafików bez informowania o tej zmianie Klubowiczów.

VII. Godziny otwarcia
1. Członek Klubu może, w godzinach funkcjonowania Klubu, w sposób uzależniony od rodzaju posiadanego karnetu, korzystać z pomieszczeń i urządzeń Klubu. Rodzaje karnetów, z uwzględnieniem, cen, czasów otwarcia Klubów i innych cech przypisanych do określonego rodzaju karnetu opublikowane są na stronie internetowej www.endorfina-fitness.pl.
2. Godziny otwarcia Klubu dostępne są w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej www.endorfina-fitness.pl.
3. Zajęcia grupowe odbywają się wyłącznie w godzinach otwarcia Klubu.
4. Klub może być przymusowo zamknięty m.in. na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych. W przypadkach, gdy zamknięcie Klubu jest planowane, Klubowicze zostaną o tym powiadomieni poprzez umieszczenie stosownej informacji w ogólnodostępnym miejscu.

VIII. Rodzina, dzieci, przyjaciele, znajomi, osoby postronne
1. Wstęp do szatni oraz sal treningowych mają tylko Klubowicze.
2. Osoby, które przebywają na terenie Klubu w miejscu przeznaczonym do ćwiczeń, a niebędące Klubowiczami, zostaną poproszone o opuszczenie Klubu.
3. Rodzina, znajomi czy przyjaciele, którzy nie są Klubowiczami, mogą przebywać jedynie w strefie Recepcji.
4. Klub może zorganizować zajęcia sportowo – rekreacyjne o charakterze zabawy dla dzieci w wieku od lat 5 do 12. Pod nadzorem instruktora. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęcia jest pisemna zgoda opiekuna na uczestnictwo w zajęciach oraz poniesienie opłaty. Szczegóły zajęć z dziećmi oraz Kluby będą do zapoznania się w recepcji klubu, w którym organizowane są ww. zajęcia.

IX. Reklamacje
1. Klubowicz może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług oferowanych przez Klub ENDORFINA PLATINIUM w sposób sprzeczny z Umową korespondencyjnie na adres siedziby Klubu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email placówki Klubu,
2. W treści reklamacji Klubowicz powinien wskazać swoje podstawowe dane, jak: imię, nazwisko oraz przedstawić i uzasadnić na czym polega niezgodność usług świadczonych przez Klub z zawartą umową.
3. Reklamacje składane przez Klubowicza będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych.

X. Zmiany regulaminu
Klub ENDORFINA PLATINIUM zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany warunków lub zakresu świadczonych usług. Klub poinformuje Klubowicza o zmianie Regulaminu na stronie internetowej www.endorfina-fitness.pl wskazując datę wejścia w życie zmian w regulaminie nie krótszą niż 14 dni oraz zastrzegając co najmniej 14 dniowy termin na wypowiedzenie umowy Klubowiczowi, jeżeli nie zgadza się on na zmiany w Regulaminie. Ponadto Klubowicz otrzyma zmienioną wersję regulaminu na podany adres poczty elektronicznej. Klub nie ponosi odpowiedzialności za brak informacji o zmianie Regulaminu, jeżeli Klubowicz podał błędny lub nieaktualny adres mailowy lub też adres mailowy Klubowicza stracił aktualność w chwili wysłania informacji o zmianie Regulaminu.